Fotowoltaika – to się po prostu opłaca!

Instalacja fotowoltaiczna w firmie daje możliwość obniżenia kosztów prowadzenia działalności poprzez obniżenie wysokości opłat za prąd. Jednoczesną korzyścią jest zabezpieczenie biznesu przed wzrostem cen energii elektrycznej czy niespodziewanymi przerwami w dostawie prądu. Posiadając własną mikroelektrownie, biznes staje się niezależny od zewnętrznych dostawców. Dodatkową zaletą jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy – inwestując w OZE, dajesz się poznać jako świadome ekologicznie i innowacyjne przedsiębiorstwo.
Szukasz oszczędności i starasz się redukować koszty stałe w swoim biznesie?Zacznij produkować własną energię elektryczną dla swojej firmy.

Prosument, czyli kto?

Zgodnie z obowiązującą w ustawie o OZE definicją, prosumenta rozumie się jako „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), zwaną dalej „ustawą – Prawo przedsiębiorców”.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – jak dobrać odpowiednią moc?

W ustawie o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 50kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Dodatkowo w życie weszła regulacja wyłączająca z obowiązku uzgadniania projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 6,5 kW pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Fotowoltaika w firmie to:

✓ Oszczędność ✓ Niezależność ✓ Bezpieczeństwo

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznych

Osoby, które podłączają budynek lub jego część do instalacji fotowoltaicznej mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. Aby uzyskać zwolnienie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Po 4 października 2019 r. należy ponieść co najmniej 15 tysięcy złotych nakładów na instalację fotowoltaiczną. Nakładem jest wydatek na zakup instalacji lub jej montaż. Należy pamiętać, że liczy się data poniesienia wydatku (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym zainstalowano panele fotowoltaiczne. Jeżeli więc zakup nastąpił przed tą datą, ale zapłata nastąpiła po 4 października, wówczas warunek zostanie spełniony.
  • Należy uzyskać zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zajmuje się tym Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu, a szczegółowe informacje o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej można uzyskać tutaj.
  • Wypełnić wniosek z oświadczeniami. Wniosek i oświadczenia stanowią załączniki do uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r. Do pobrania tutaj.
  • Złożyć deklarację lub korektę deklaracji wraz z wnioskiem oraz innymi dokumentami. Wniosek należy złożyć do końca roku, w którym zostały poniesione koszty związane z montażem instalacji. Deklaracje lub korekty składane są w Centrum Obsługi Podatnika zlokalizowanego przy ul. Kotlarskiej 41 lub ul. Gabrieli Zapolskiej 2-4. Poza wnioskiem i oświadczeniami do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zakup lub montaż instalacji. Takim dokumentem może być np. faktura oraz potwierdzenie jej zapłaty.

Zwolnienie udzielane jest na 5 lat od 1 stycznia następującego po roku, w którym wniosek został złożony. Zwolnienie może zakończyć się wcześniej, jeżeli:

  • budynek zostanie trwale odłączony od instalacji fotowoltaicznej,
  • wielkość faktycznie udzielonego zwolnienia przekroczy wysokość poniesionych kosztów,
  • w przypadku działalności gospodarczej – jeżeli wielkość faktycznie udzielonego zwolnienia przekroczy dopuszczalną wielkość pomocy de minimis.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/fotowoltaika